Page 7 - Gazeta AFP
P. 7

E enjte, 11 tetor 2018                                                            6 7
                                       SOCIALE
                                       POLITIKË
         www.albanianfreepress.al
    UDHËZIMI/ Ministria e Arsimit ka përcaktuar kriteret dhe afatet që duhet të respektojnë të gjithë           AKTIVITETI
     ata maturantë të cilët nuk patën mundësi të aplikojnë gjatë dy raundeve ta para, por që kanë

         plotësuar formularin A1 dhe A1Z, si dhe plotësojnë kushtet e notës mesatare
                                                         Teatri i Rrugës nëpër Shqipëri
                                                           “pushton” gjashtë qytete


                                                            rej disa muajsh, qendrat e qyteteve Vlorë, Himarë,
                                                            Berat, Kuçovë, Korçë dhe Pogradec, janë kthyer në
                                                         Pskena teatrore ku, të rinjtë e këtyre qyteteve sjellin më
                                                         pranë komuniteteve ku jetojnë, një formë arti sa të re dhe
                                                         moderne, po aq të lashtë. Teatri i Rrugës nëpër Shqipëri, është
                                                         nismë që synon jo thjesht dhe vetëm argëtimin e qytetarëve,
                                                         por edhe ndërgjegjësimin e tyre për përgjegjësitë që duhet të
                                                         ndërmarrin në komunitetet ku jetojnë. Teatri i Rrugës nëpër
                                                         Shqipëri, synon të sjellë ndryshimin nëpërmjet nxitjes së
    UNIVERSITETET,UNIVERSITETET,UNIVERSITETET,UNIVERSITETET,                         pjesëmarrjes së komunitetit në vendimmarrje; advokimit për
                                                         çështje të rëndësishme për komunitetin; forcimit e rritjes së
                                                         nivelit të demokracisë vendore, nëpërmjet artit si një mjet
                                                         tërheqës për komunitetin, veçanërisht të rinjtë, për tematika
      mundësi për ata që nuk                                        që shqetësojnë komunitetet e qytetarëve në qytetet përkatëse,
                                                         të mjedisit, transparencë, llogaridhënies dhe korrupsionit.
                                                          Nëpërmjet etydeve artistike, të rinjtë sjellin problematikat
                                                         duke synuar t'i shkundin ata nga përgjumja dhe t'i nxisin të
                                                         ngrenë zërin për problemet dhe hallet që i shqetësojnë çdo
   aplikuan dy raundet e para                                         ditë dhe që nuk gjejnë zgjidhje nga drejtuesit e institucioneve
                                                         vendore. Të rinjtë, pjesë e Organizatës Asistencë për Komu-
                                                         nitetin Shqipëri - ACA dhe Shoqata e Artistëve të Rinj të Skenës
                                                         ShARS, me mbështetjen e Lëviz Albania dhe në bashkëpunim
                           Sonila Isaku                        me bashkitë përkatëse, ishin iniciatorët e këtij tetari i cili ka
                                                         mbledhur dhe argëtuar me qindra qytetarë. Shumë serioze
        ë gjithë ata ma  diojnë" - thuhet në udhëzimin e gjithë lista e kandidatëve e Gjirokastrës do të mbyllen dhe njëkohësisht mjaft argëtues dhe me plotë humor, janë
        turantë të cilët e ministrisë së Arsimit, të cilët kanë aplikuar në 13 degë, në atë të Elbasanit vlerësuar performancat nga spektatorët.
        nuk kanë mundur  Rinisë dhe Sportit.    raundin e dytë dhe mbeten 12, në universitetin e Shko- "Të bënte për të qeshur, por njëkohësisht të vinte me
   T të aplikojnë gjatë     RAUNDI I TRETË     kuota të paplotësuara në  drës do të mbyllen 6 degë "shpatulla pas murit", - është shprehur një qytetare e Beratit,
   dy raundeve të para për të  Ndryshe nga viti i kaluar programet përkatëse të dhe në universitetin e Korçës që ndoqi me interes shfaqjen në pedonalen e qytetit.
   zgjedhur një degë në uni- kur regjistrimi i kandidatëve studimit, përzgjidhen ka- 7 të tilla.       Edhe për të rinjtë që janë pjesë e performancave të teatrit të
   versitet, ministria e Arsimit e për në universitete u bë ndidatët fitues sipas kër- "Bazuar në të dhënat e rrugës, kjo ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme, ku
   Rinisë dhe Sportit, me anë vetëm me dy faza, këtë vit kesave të depozituara nga portalit të krijuar nga ministria nëpërmjet plastikës së trupit dhe lëvizjeve energjike në skenë,
   të Udhëzimit numër 32 datë. do të ketë edhe një fazë të kandidatët që nuk rezultojnë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shoqëruar me muzikën, kanë përcjellë mesazhe tepër të
   05.10.2018, ka përcaktuar tretë.          të regjistruar në një program për rankimin e maturantëve rëndësishme për bashkëmoshatarët dhe bashkëqytetarët e tyre.
   kriteret dhe afatet të cilat Kështu, gjatë periudhës tjetër studimi, pavarësisht U-albania, aktualisht re-
   duhet të respektojnë të gjithë nga datat 9 deri në 13 tetor, zgjedhjeve në raundin e parë zultojnë 41 programe studimi
   ata maturantë të cilët nuk universitetet do të vijojnë me ose të dytë. Këto regjistrime që, për shkak të mungesës
   patën mundësi të aplikojnë regjistrimin e kandidatëve kryhen nga datat 15 deri më së studentëve të regjistruar,
   gjatë dy raundeve ta para, nëpërmjet portalit U-albania, 18 tetor.      shkojnë drejt mbylljes.
   por që kanë plotësuar   në programet e studimit në  DEGËT E STUDIMIT      Në Universitetin e Gji-
   formularin A1 dhe A1Z, si dhe të cilat kanë aplikuar në Këtë vit të ri akademik, rokastrës mbyllen plotë 13
   plotësojnë kushtet e notës raundin e dytë.     universitetet publike në vend degë, në atë të Elbasanit 12
   mesatare.           Të drejtën e gëzojnë  do të hapin dyert për stu- degë, 6 degë në atë Uni-
     "Për maturantët që nuk vetëm ata kandidatë të cilët dentët me 41 degë studimi versitetin e Shkodrës dhe 7 Mbyllen 350 klasa kolektive
   kanë arritur të aplikojnë në nuk janë regjistruar në asnjë të mbyllura e me 7000 kuota degë në Universitetin e Ko-
   raundin e dytë dhe të tretë - program tjetër studimi. të paplotësuara. Të dhënat rçës" - thuhet në këtë
   të cilët kanë plotësuar    Në rastet kur, përfundon tregojnë se, në universitetin studim.           në të gjithë vendin
   formuarin A1/A1Z dhe
   respektojnë kriterin e                                              reth 350 klasa kolektive ku merrnin mësim nxënës të
   notës mesatare sipas                                               grupmoshave të ndryshme, u mbyllën këtë vit të ri
   vendimit numër 216 datë                                          Rarsimor. Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, teksa
   20.04.2018 të Këshillit të                                         raportoi në Komisionin e Edukimit, tha se janë zhvendosur në
   Ministrave - mund të                                            shkollat më të afërta rreth 2900 nxënës.
   bëhen pjesë e raundit të                                           "Kemi të bëjmë me 228 shkolla që kishin klasa kolektive
   tretë, pasi të kenë apli-                                         dhe në fakt janë shkolla vartëse, shkolla që kishin dhe 5 nxënës.
   kuar në U-albania, duke                                          Janë 348 klasa kolektive që ne i kemi mbyllur dhe nuk
   ndjekur procedurën e                                            funksionojnë më si të tilla" - tha Nikolla.
   parashikuar në pikën 5,                                           Opozita e bojkotoi këtë të mërkurë komisionin, por Nikolla
   germa a Kreu III i këtij                                          iu përgjigj akuzave në lidhje me shkollën në Mengël të Elbasanit,
   udhëzimi.                                                 ku tha se deputetët e PD-së krijuan një stuhi në gotë.
     Kjo procedurë të                                             "Nëse e shikojmë me një sy të vëmendshëm atë video,
   kryhet brenda datës 18                                           autobusët e bashkisë dhe Drejtorisë Arsimore prisnin ndërkohë
   tetor 2018, pasi të jetë                                          që deputeti pengonte nxënësit dhe prindërit e tyre për të vijuar
   kryer më parë konfirmimi                                          mësimin normalisht" - tha Nikolla, ndërsa shprehu rezerva edhe
   në portalin U-albania nga                                         për disa drejtues shkollash ku tha se ka ende raste ku në krye
   institucionet e arsimit të                                         të institucioneve janë emëruar persona të lidhur me politikën.
   lartë, ku këta maturantë                                           Ajo u shpreh se shkolla e drejtorëve do të trajnojë dhe
   janë interesuar të stu-                                          certifikojë të gjithë ata që aspirojnë drejtimin e shkollave.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12