Page 5 - Gazeta AFP
P. 5

E enjte 11 tetor 2018                                                            5
                                        OP-ED
         www.albanianfreepress.al
    transparencë e garë, me një kosto të  është fakti se ajo nuk shoqërohet me   mirëqenie, duhet të ketë minimalisht    Le të shtojmë në analizën e kësaj
    përgjithshme rreth 700 milionë euro,  punësimin në nivelin që një shifër e   dyfishin e këtyre ritmeve e mbi të gjitha rritjeje ekonomike edhe faktin se nuk
    për disa vepra publike në        tillë duhet të sigurojë. Rritja ekonomike të shtojë ritmin e konvergjencës së të reflekton as shpërndarjen e drejtë të
    infrastrukturë, pa asnjë informacion a për gjashtëmujorin e parë të këtij viti, ardhurave; pra, afrimit të nivelit të të pasurisë, ku një grusht njerëzish
    studim mbi përfitueshmërinë       u trumbetua si një ngjarje e madhe e   ardhurave për frymë, me mesataren    përfitojnë pjesën më të madhe të
    ekonomike dhe eficiencën e tyre.    pandodhur në vite, por po në të njëjtin e BE-së. Dhe që simfonia të ketë    rritjes, as cilësinë e ajrit, të ujit, të
    Projektet janë të pjesshme, që të jenë gjashtëmujor, sektori privat pati rritjen kordat optimiste të zërit të ministrit të ushqimeve, ilaçeve, as mundësinë
    funksionale duhet të kenë vijueshmëri  më të vogël, me vetëm 3,274 vende    financave, duhet që të pasurohet edhe  për një palë pushime.
    investimesh; p.sh., aty ku do      pune, megjithëse është sektori që jep  me një faktor tjetër madhor kur      Që ky kremastar i fundit ku varet
    ndërtohen segmente rrugore, do     kontributin më të madh në rritjen    përmendin rritjen ekonomike. Burimi   krenaria e qeverisë (rritja ekonomike),
    duhen edhe autostrada vijuese, tunele  ekonomike. Vendet më të mëdha të     kryesor, siç e dimë, janë dy investime po thyhet keqas, e vërtetojnë edhe të
    ose vepra të tjera që do t'i jepnin arsye punës, i krijoi administrata për këtë gjigante infrastrukturore të nisura me dhënat e fundit të Bankës së
    ekzistencë dhe eficiencë ekonomike   periudhë ose edhe në sektorë që nuk   kohë e që përfundojnë këtë vit, duke e Shqipërisë, sipas të cilave pasuria
    koncesioneve fillestare. Askush nuk   japin vlerë të shtuar në ekonomi. Sa   vendosur sërish FMN-në në pozita    financiare e familjeve shqiptare u tkurr
    garanton për vijueshmërinë,       për krahasim shifror, në vitin 2017,   paralajmërimi. TAP-i dhe HEC-i i    me 29 miliardë lekë në 6 muajt e parë
    financimet nuk janë të siguruara,    megjithëse me rritje ekonomike më të   Devollit, janë në përfundim dhe ky fakt të vitit, ndikuar nga zhvlerësimit i eu-
    mungojnë studime fizibiliteti dhe    ulët, sektori privat ofroi 46,927 vende do të ndikojë në parashikimet mbi    ros ndaj lekut. Sipas Bankës së
    projekte konkrete. E kësisoj,      pune. Por duhet qartësuar, një herë e  rritjen që vitin e ardhshëm. Fondi   Shqipërisë, depozitat e shqiptarëve në
    pavarësisht se rritja ekonomike në   mirë, fakti se biznesi sot që duhej të  parashikon se, në vitin 2019, rritja e valutë u rrudhën me 22.4 miliardë lekë
    shifër do rezultojë e lartë, për shkak qe ofruesi më i madh i vendeve të    ekonomisë shqiptare pritet të      në gjysmën e parë të vitit, duke zbritur
    të punës publike me koncesione për   punës, nuk arrin të zhvillojë politika të ngadalësohet në 3.7%, e kushtëzuar  në 447.1 miliardë lekë. Ky efekt ka
    rrugë që nuk shpien askund,       qëndrueshme punësimi, për shkak të    kryesisht nga përfundimi i dy      ardhur kryesisht nga zhvlerësimi i eu-
    shqiptarët do jenë të detyruar të    planeve të munguara afatgjata nga    investimeve të mëdha energjetike.    ros kundrejt lekut. Por, përtej kursit të
    shtrëngohen të paguajnë borxhet,    politika. Mjafton të kujtojmë raportin e  Mbështetja më pas në ndërtim,     euros, pasuria financiare e individëve
    sepse këto koncesione janë borxhe.   BERZH-it, sipas të cilit gjysma e    është një histori e ezauruar në analiza, ka rënë edhe për asetet në lekë. Sipas
    Janë ankth, stres, standard më i ulët  bizneseve në Shqipëri mbijetojnë nga   mbi faktin se në ç'financime      Bankës së Shqipërisë, depozitat në
    jetese.                 lidhjet me politikën dhe pushtetin e për mbështetet, kur sektori bankar qartazi lekë të familjeve shqiptare u ulën me
      Dhe si për të përforcuar se ç'rol do rrjedhim qeveria e ka të pamundur të  i ka qëndruar larg, me urdhra precize  10.7 miliardë lekë në gjysmën e parë
    kenë nesër në rritjen ekonomike     krijojë vende pune që përmirësojnë    nga bankat mëma. Ndaj, për sa kohë   të vitit; pra, janë prekur depozitat për
    borxhet e shtuara, Shqipëria u rendit  ekonominë, sepse ndikon drejt-      nuk dihen ende burimet e financimit,  të kompensuar rënien e të ardhurave.
    në vendet me nivel të lartë rreziku për përdrejtë si konkurrencën e       do duhet të numërojmë në edicione    Kjo në të njëjtën periudhë të rritjes
    ekspozimin e borxhit publik në valutë  bizneseve, ashtu edhe mundësinë e    informative larjet e hesapeve mes    "krenare" ekonomike, që përkon
    të huaj. Sipas Raportit Global të    tyre për t'u zhvilluar me logjikën e   atyre që sigurojnë "qarkullimin" në   çuditërisht edhe me qarkullimin e ulët
    Stabilitetit Financiar, hartuar nga FMN- tregut, për të ofruar më shumë vende  ekonomi. Dhe që rritja ekonomike të   të lekut.
    ja, Shqipëria renditet në mesin e 51  pune, për të marrë fuqi punëtore më   shndërrohet në të qëndrueshme,       Se me çfarë është mbajtur
    vendeve në zhvillim me nivel të lartë  të kualifikuar e me paga më të larta.  kërkon edhe një mjedis të sigurt    ekonomia jonë kryesisht informale,
    të borxhit publik. Shqipëria është   Gjë që do të reflektonte dukshëm     makroekonomik dhe politik, kërkon    çfarë ushqen ndërtimin ose aktivitete
    vlerësuar si vend me rrezik të lartë,  rritjen e mirëqenies dhe standardit të  siguri e garanci për investitorë.    të tjera që nuk justifikojnë xhiro,
    sa i takon qëndrueshmërisë së      jetesës.                 Skandalet e njëpasnjëshme për të    tashmë e konfirmojnë edhe tonelatat
    borxhit.                  Dhe duhet patjetër shqiptarëve t'u  cilat ka gjithnjë nga një alibi,    e kanabisit që vijojnë lundrimin drejt
      Por ka edhe një arsye për të besuar shpjegohet se, sado të ndërtosh një   dëshmojnë gjithsesi fuqinë e krimit, të brigjeve të përtej Adriatikut. Nuk ka
    se, kjo rritje ekonomike në letër mbi të panoramë optimiste të rritjes     organizuar dhe atij të rrugës, që nuk i rëndësi i para 2017-ës, ose pas saj.
    cilën po varin trakte propagandistike, ekonomike ndër më të lartat në rajon,  garantojnë dot shpresë vendit për    Injektimi në ekonominë anemike i këtij
    nuk ushqen dot më shqiptarët e lodhur, Shqipëria që të ndjejë rritjen në    thithje investimesh të huaja.      lloj financimi, kur FMN-ja paralajmëron
                                                                 uljen e rritjes ekonomike, kur
                                                   Karikatura e ditës,     zhvlerësimet e kursit po rrënojnë
                                                    nga Kosta Raka      pasuritë e kursimet e shqiptarëve, kur
                                                                 shteti shton borxhet nëpërmjet
                                                                 koncesioneve që do duhet t'i shlyejë
                                                                 me çdo kusht, ka mundësi që ky
                                                                 kremastar i fundmë i propagandës të
                                                                 na jepet për t'u varur vetë e jo për të
                                                                 varur shpresat tona për të ardhmen e
                                                                 ekonomisë.
                                                                  E thënë troç, nuk më shans për
                                                                 shpëlarje truri, sepse stomaku do
                                                                 dekonspirojë çdo aftësi hipnotizuese
                                                                 propagande. Mundet të ndodhë që, në
                                                                 kushte të një ekonomie gjithnjë e më
                                                                 problematike, politika të bëhet edhe
                                                                 më e ashpër, pushteti gjithnjë e më
                                                                 pak përfaqësues, krimi edhe më i
                                                                 egër. Nëse nuk i bind dot më, atëherë
                                                                 krijo konfuzion thotë shprehja. Mos
                                                                 humbasim në konfuzion, lajmet do
                                                                 prodhojnë skandale të reja, heroina të
                                                                 freskëta showbizi, përgjime
                                                                 spektakolare edhe nga wc-të e
                                                                 shtëpive; ama, ekonomia do jetë e
                                                                 vetmja që do marrë në qafë bashkë
                                                                 me pushtetin, edhe të ardhmen tonë -
                                                                 sidomos atë.

    Qëndrimet e shprehura nga autorët në rubrikën OP-ED nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht një vijë editoriale të Albanian Free Press
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10