Page 4 - Gazeta AFP
P. 4

E enjte 11 tetor 2018                                                             4
                                        OP-ED
         www.albanianfreepress.al

                        ATY KU PROPAGANDA                                                  S'MBAN MË                                                                 kundërtën, na plas një lajm se
                         Rreth 18% e familjeve shqiptare që jetojnë në qarqet              zyrtarisht ekonomia shqiptare në

                         Dibër, Gjirokastër, Lezhë dhe Shkodër, kanë ulur                tremujorin e dytë të këtij viti, u rrit me
                                                                 4.3%, ndërsa ishte rritur në tremujorin
                         ndjeshëm konsumin në katër vitet e fundit, sipas
                                                                 e parë me 4.5% në terma realë. Me të
                         Instat. I jap rëndësi kësaj pjese të lajmit, për një arsye           drejtë në edicionet informative oshtinte
                         të thjeshtë. Për çfarë ka nevojë shqiptari, është një              fakti se, rritja në gjashtëmujorin e parë
        Nga SONILA MEÇO         standard më i mirë i jetesës. Shpesh, propaganda                të këtij viti është më e larta e regjistruar
                                                                 në ekonominë shqiptare që nga viti
       Ky shkrim është shkruar       shfrytëzon thjesht treguesit e konsumit për të krijuar             2009. Po ashtu, norma e papunësisë
       posaçërisht për Albanian      idenë se rritja e tij do të thotë se jeton më mirë.               ra në tremujorin e dytë në 12.4%, shifra
          Free Press          Imagjinoni që rritja anemike në nivel kombëtar, ose               më e ulët që nga koha e rënies së
                                                                 komunizmit.
          ë e vërteta është viktima  edhe ulja në disa qarqe e konsumit, nuk i japin as këtë              Mirëpo, e thënë kështu është si t'u
          e parë e politikës, këtë e  shans qeverisë të krenohet, siç shpesh bën                   thuash njerëzve si ndihen, është si t'i
          dimë. Asgjë e re. Por pas                                          bindësh me zor se ata po jetojnë më
    Qintensitetit të lartë të         Por edhe pse u ndërtua        plasin në politikë, dyerve të pushtetit, mirë se ç'mendojnë. Si për të
    skandaleve - ku shteti ngjan si letër  mjeshtërisht kombinimi më i mirë i    herë me bomba e herë më shashka     çmontuar harenë e lajmeve pozitive,
    punëdoreje për të bërë varka -     kushteve, megjithëse sot jetojmë mes   opozite, në thelb çfarë mund të dënojë anketa tremujore e kryer nga Banka e
    përmidis alibive të pushtetit të kapur, një klime frike e dekori teatri     pushtetin me pamundësinë për të     Shqipërisë, dëshmon se Treguesi i
    e vërteta është viktima e dytë e një  propagandistik, për të kontrolluar    ndërtuar telenovela me penë të     Ndjesisë Ekonomike, i cili llogaritet si
    krize ekonomike dhe jo thjesht luftës  mendjet e shpirtrat njerëzorë, ngjan se spikatur propagande, është kjo situatë vlerësim i gjendjes së ekonomisë dhe
    për pushtet. Tashmë që propaganda    përpos krimit që po bën spektakël krah  e rënduar ekonomie që po u merr     pritshmërisë për të nga bizneset e
    nuk po mjafton, me gjithë shtrydhjen  pushtetit, ose edhe në rrugë (i dalë   shpirtin shqiptarëve, po i fut në ankth konsumatorët, ka rënë për tre
    ekstreme të fantazisë së mjeshtrave   jashtë kontrolli), nuk do të mjaftojë dot e stres për të sotmen e të nesërmen. tremujorë me radhë dhe është në
    të saj, me gjithë thurjen përmes    më ky kombinim për të fshehur një     Rreth 18% e familjeve shqiptare që  nivelin e vitit 2010. Sipas Bankës
    aftësisë dhe panikut të telenovelave  problem të madh në derë të        jetojnë në qarqet Dibër, Gjirokastër,  Qendrore, mbi 70% e bizneseve nuk
    me vajza fshati e diva qyteti,     shqiptarëve: Krizën ekonomike. Por jo
    gënjeshtrat e domosdoshme nuk      asaj ekonomie përkufizuar në letër, atë  Mbështetja më pas në ndërtim, është një histori e
    mbulojnë dot më të vërtetat e      të përsosurisë së grafikëve; por të    ezauruar në analiza, mbi faktin se në ç'financime
    dëmshme.                vërtetën, atë alarm që ka nisur të
      Pas kapjes së shtetit, dobësimit të mërzisë, stresojë dhe alarmojë çdo    mbështetet, kur sektori bankar qartazi i ka qëndruar
    institucioneve dhe ngulfatjes së me-  shqiptar pasi fik televizorin, shuan   larg, me urdhra precize nga bankat mëma. Ndaj, për sa
    dias, shoqërisë civile e opozitës, pro- portalet, largon celularin me gjithë   kohë nuk dihen ende burimet e financimit, do duhet të
    paganda duhej të kishte mjaftuar për  instagram nga nënkresa dhe i zhytet
    të kapur një herë e mirë shpirtin e   të vërtetës së vet të madhe, jetës    numërojmë në edicione informative larjet e hesapeve
    popullit. Duhej të qe instaluar mirë  reale.                  mes atyre që sigurojnë "qarkullimin" në ekonomi
    tashmë në ndërgjegjen kolektive dhe    Sot mund të strapacohet çdo guru
    individuale se, reformat janë të    i propagandës, si njohës i përsosur i  Lezhë dhe Shkodër, kanë ulur      kanë plane për investime dhe nuk
    dhimbshme dhe si të tilla do të hasnin shpirtit të popullit për të manipuluar  ndjeshëm konsumin në katër vitet e   duan kredi. Në shtator, u dyfishua
    në reagimin e dhunshëm e agresiv të   senset, por nuk mund të arrihet deri   fundit, sipas Instat. I jap rëndësi kësaj numri i bizneseve që kaluan në sta-
    atyre që preken drejtpërdrejtë prej saj; aty sa njerëzit të besojnë çfarë thotë pjese të lajmit, për një arsye të   tus pasiv. Biznesi rregullisht në
    se shndërrimi i Shqipërisë në një mo-  lideri, portalet, propaganda e jo tryezën thjeshtë. Për çfarë ka nevojë shqiptari, anketime kërkon qetësi, rend, siguri
    tor për integrimin e rajonin, do të   e tyre të bukës, kursimet, buxhetin   është një standard më i mirë i jetesës. dhe garanci, se taksat dhe rregullat e
    kërkonte beteja morale dhe të      familjar. Asnjë mrekulli e përvijuar në Shpesh, propaganda shfrytëzon      qeverisë nuk ndryshojnë kaq shpesh.
    dhimbshme me ata që mbanin status-   artikuj profesorësh Harvardi, ose    thjesht treguesit e konsumit për të   Pra, besimi bie, pavarësisht lajmeve
    quo-në; se konspiracioni me       suplementesh shtypi ndërkombëtar,    krijuar idenë se rritja e tij do të thotë për rritje ekonomie. Sepse realisht kjo
    opozitarë dhe shtetarë të tmerruar nga nuk mund të krijojë halucinacione    se jeton më mirë. Imagjinoni që rritja rritje nuk po reflekton produktivitetin e
    ndëshkimi, do të shndërrohej në kredo  mirëqenieje dhe ëndrra me ekonomi    anemike në nivel kombëtar, ose edhe   punës (vlerë të mirash e shërbimesh),
    shoqërore. E ku më mirë se në      mbresëlënëse. Pushteti, jo e jo më.   ulja në disa qarqe e konsumit, nuk i  të prodhuar nga punëtorët në njësi të
    ndjenjat e brishta të popullit, do të  Sepse nuk është iluzioni se ky vend   japin as këtë shans qeverisë të     punës. Dhe kjo mund të ilustrohet
    mund të apelonte një propagandë e    po bëhet, shpresa e fundit, por ikja   krenohet, siç shpesh bën. Sepse në   lehtësisht. Pra, fakti se rritja
    shndërruar në art, e cila si çdo formë prej tij. Dhe këtë e thonë jo vetëm   radhë të parë, rëndësi ka produktiviteti. ekonomike mund të rezultojë e lartë,
    tjetër promovimi, lë gjurmë kur     statistikat e emigracionit, por edhe   Vetëm rritja e tij rrit standardin e  nuk do të thotë se vlera e shtuar në
    krijohen kushtet e domosdoshme. Që   përditshmëria e fshatrave e qyteteve   jetesës e për rrjedhojë konsumin. Ai  ekonomi ka ardhur nga prodhimi i
    nga paniku mbi frontin e së keqes,   që boshatisen, e rrethit tonë shoqëror  mat eficiencën me të cilën njerëzit,  shtuar, por nga faktorë që në fakt
    bashkuar për t'ju përvjedhur      që sa vjen e tkurret.          kapitalet, burimet dhe idetë,      gërryejnë stomakun e xhepat e
    ndëshkimit të drejtësisë tashmë të     Dhe arsyet gjenden lehtë e nuk    kombinohen në ekonomi. Por kjo lidhet  shqiptarëve, megjithëse lajmet
    rilindur, tek ekonomia e drobitur e   mund të manipulohen. Sidomos ato     me elementët cilësorë të jetës, si   harbojnë nga gëzimi i shifrës së rritjes
    trashëguar, te ndërkombëtarët      ekonomike. Ndaj, sado shpërqendrim    mirëqenia, lumturia, të cilat jo thjesht ekonomike. P.sh., ekonomia shqiptare
    rezidentë a jo në Shqipëri, në     mund të ngjajë ky artikull nga      se janë vështirë të maten, por sepse  sot po ndërtohet ndër të tjera, bazuar
    mbështetje të plotë të pushtetit.    skandalet e njëpasnjëshme që po     propaganda u fshihet. Në të       në kontrata koncesionare, pa
   1   2   3   4   5   6   7   8   9