Page 3 - Gazeta AFP
P. 3

E enjte, 11 tetor 2018                                                            2 3
                                      EKONOMI
         www.albanianfreepress.al
                                                                       8%                                                                       Bëhet niveli i tatimit për
                                                                       dividendët dhe për ndarjet
                                                                       e fitimit. Po kaq, bëhet
                                                                       norma e tatimit mbi
                                                                       dividendin edhe për
                                                                       fitimet e pashpërndara të
                                                                       realizuara në vitet 2017
                                                                       dhe më parë, me kusht që
                                                                       këto fitime të mos jenë
                                                                       kapitalizuar
                                                                       15%
                                                                       Që është aktualisht norma
                                                                       e tatimit mbi dividendin,
                                                                       duke u kombinuar me
                                                                       normën e tatimit mbi
                                                                       fitimin korporativ 15%,
                                                                       prodhon një ngarkesë
   Paketa e re fiskale 2019, dividenti bie në                                               fiskale prej 27.75 % për
                                                                       investitorët. Pas uljes në
                                                                       8%, ajo zbutet deri në
                                                                       nivelin 21.8%
   8%, më pak paga të larta me taksë 23% Ndryshime të

                                                                       tjera, në TVSH
                 alokimin më të shpejtë të 15%, prodhon një ngarkesë fiskale 2019, parashikohet fakt prej 130.000 lekë/muaj.
      Eglantina Nasi
                 kapitalit në ekonomi apo  fiskale prej 27.75 % për edhe një ulje e ngarkesës Pas një mase të tillë, i bie që për transportin
                 shtimin e konsumit". Duke investitorët. Dhe pas uljes së fiskale për të punë-suarit me 15.400 punëmarrës në këtë
                 dhënë edhe shpjegimin   dividentit në masën prej 8%, pagë të lartë në këtë vend. vend, të mos paguajnë më publik e akcizën
       aksë dividenti në
       nivelin prej 8% nga përkatës se       kjo ngarkesë       Dhe kjo, duke e rritur fashën nivel maksimal takse deri në e birrës
       15% që është     aktualisht, norma e tatimit fiskale për investitorët e të ardhurave deri në 23% të pagës, siç u është
   T aktualisht. Dhe më    mbi dividendin prej 15%, duke zbutet, duke arritur deri në 150.000 lekë/muaj për ato që mbajtur deri tani vetëm se
   pak paga të larta që taksohen u kombinuar me normën e nivelin prej 21.8%. Nga ana tatohen me nivelin prej 13%. deklaroheshin me një të tillë
   me nivelin prej 23%. Këto tatimit mbi fitimin korporativ tjetër, në draftin e ri të paketës Fashë kjo, e cila ka qenë në mbi 130.000 lekë/muaj.
   janë dy pikat kyçe të paketës
   së re fiskale 2019, drafti i së DIVIDENDI                         a) interesat dhe pagesat e ngjashme me to:
   cilës tashmë është bërë gati                                b) pagesat për të drejtat e autorit dhe pronësinë
   nga ekspertët e Financave                                 intelektuale:
   dhe pritet të bëhet publik në Qëndron 15% për:                       c) pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e
   mënyrë zyrtare. I titulluar                                menaxhimit, shërbimet e konsulencës,        aketa e re fiskale,
   "Për disa ndryshime dhe                                  shërbimet financiare dhe ato të sigurimit:     mësohet se
   shtesa në ligjin nr. 8438,                                ç) pagesat për menaxhim e pjesëmarrje në   Ppropozon dhe
   datë 28.12.1998 "për tatimin                                këshillat drejtues:             uljen e Tatimit mbi Vlerwn
   mbi të ardhurat", të                                    d) pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin e Shtuar në 10% për
   ndryshuar",  ky  draft                                 ose për punë mbikëqyrëse që lidhen me to:  transportin publik në ato
   parashikon konkretisht                                   dh) pagesat për qeratë:           automjete që kanë
   lehtësimin e ngarkesës                                   e) pagesat për shfaqjet e aktorëve, të    kapacitet mbi 10 per-
   fiskale mbi dividendin, si edhe                              muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa sona. Por edhe ulje në
   zgjerimin e fashës së të                                  të tilla që u bëhen personave, të cilët punësojnë nivelin prej 6% të
   punësuarve që taksohet me                                 artistë ose sportistë apo ndërmjetësojnë për furnizimit të shërbimit të
   vetëm 13% të pagës. "Të                                  shfaqjet e tyre:               reklamave në media
   gjithë personat rezidentë në                                ë) të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe audiovizive. Gjithashtu,
   Republikën e Shqipërisë,                                  kazinotë:                  paketa përmban dhe
   organet e qeverisjes qendrore                                                      ndryshime të tjera në
   e vendore, organizatat                                                         nivelin e akcizës për
   jofitimprurëse dhe çdo   NDRYSHIMI                                                  duhanin, ku propozohet
   të mbajnë tatimin në burim Të ardhurat nga shitja e aseteve ose të drejtave,                              rritje në masën 6000
   subjekt tjetër, janë të detyruar
   nga shuma bruto e pagesës                                                        lekë/kg, nga 4400 lekë/
                                                                       kg që është aktualisht.
   prej 8% për dividendët dhe duhet të tatohen në Shqipëri                                        Kurse për tarifat
   për ndarjet e fitimit", citon ai.                                                    doganore propozohet
   Duke shtuar se "norma e       ër të ardhurat që gjenerohen në Shqipëri, duhet që edhe                      unifikim në masën 10%,
   tatimit mbi dividendin në      tatimet të paguhen po në Shqipëri. Ky është një tjetër                       për të gjitha kodet
   shkallën 8% do të aplikohet Pkoncept që ekspertët e Financave janë përpjekur të fusin                          tetëshifrorë të kategorisë
   edhe  për  fitimet e    në ndryshimet e reja të paketës fiskale 2019. Për të shmangur                      8418 (njësi frigoriferike) të
   pashpërndara të realizuara në kështu sipas tyre, shmangien e tatimeve dhe zhvendosjen e                        NKM, me qëllim krijimin
   vitet 2017 dhe më parë, me   fitimeve në parajsa fiskale apo vende me nivele të ulëta taksash.                    e një konkurrence të
   kusht që këto fitime të mos  Në këtë kontekst, ndryshimet e propozuara synojnë që të                         drejtë dhe të ndershme,
   jenë kapitalizuar". Një masë  ardhurat e realizuara nga shitja e drejtpërdrejtë apo e tërthortë e                   për të gjithë importuesit
   të tillë, ekspertët e Financave aseteve /të drejtave nga zotëruesit e tyre, pavarësisht                        që operojnë në këtë
   e argumentojnë me faktin se  kompleksitetit të strukturës së pronësisë dhe që janë të lidhura                     veprimtari. Ndërkaq, një
   kjo është "një masë që do ulë me asete /të drejta të vendosura në territorin e Republikës së                      propozim i rëndësishëm
   ngarkesën  fiskale  të   Shqipërisë, duhet të tatohen në Shqipëri. Ashtu sikundër tatohen                     ka të bëjë me zgjerimin e
   investitorëve, duke nxitur   ndryshimet e pronësisë të drejtpërdrejta brenda territorit të vendit.                  bazës së tatimit në vend.
   1   2   3   4   5   6   7   8