Page 10 - Gazeta AFP
P. 10

10
         E enjte, 11 tetor 2018                                                            24
                                       DOSSIER
         www.albanianfreepress.al
    HISTORI/ Italia pas Luftës së Dytë Botërore: Uri, varfëri dhe mbi 2 milionë ndërtesa të shkatërruara...

                                   Por si u mëkëmb ajo?

      Një rrëfim
    interesant, mes
      detajesh

     historike sesi
      fqinji ynë
       përtej
    Adriatikut, diti
     ta përballojë

    sfidën e madhe
    pas humbjes së
       luftës...

                   Italia e pas Luftës së Dytë Botërore. Komplet e shkatërruar!  dhe që kjo e fundit, e shfrytëzoi këtë në planin ekonomik, për të
                 Me detyrën e parë të ditës, rindërtimin e vendit dhe bashkimin  mos e humbur Italinë nga sulmet e vendeve komuniste. Në këtë
                 kombëtar. Për të shkuar më pas në zgjedhjet e para të lira dhe  kuadër ishte dhe përfshirja e saj brenda Planit Marshall, që
                 për të rindërtuar Italinë e shkatërruar. Por si u realizuan të gjitha synonte ta bënte atë të pavarur nga ndërhyrjet e BS-së dhe nga
                 këto? Gjithçka nisi me një referendum që përcaktoi fitoren e   partive komuniste që e mbështesnin atë. Gjithçka për Italinë e
    Nga Agim Gruda-Studiues  Republikës ndaj Monarkisë. Mbreti Vittorio Emanuele që bie    atyre viteve të vështira, kur politika dhe ekonomia shkonin së
                 dhe një Itali që nis të ringrihet. Me një qeveri të udhëhequr nga bashku, me një qëllim të vetëm: Ringritjen e Italisë së humbur, jo
                 De Gasperi, e cila shihte tek Amerika shpëtimin për këtë vend   vetëm në sytë e italianëve, por edhe të gjithë botës...


   "ITALIA E PASLUFTËS, si ra VITTORIO

   EMANUELE dhe u plagos lideri TOGLIATI"
       ombardimet e aleatë- rritje të madhe të inflacionit me një periudhë të rëndë politike Referendumi i lindjes Asamblesë Kushtetuese. Re- dhe aleat i Amerikës. Dy partitë
        ve, për më tepër dë- efektin e rritjes së çmimeve dhe një banalitet moral. Klima së Republikës zultatet e votimeve ishin themelore ishin PCI dhe DC,
        met e ushtrisë gjer- rreth 20 herë më shumë. Papu- ishte shumë e ndenjur pasi Ita- Më 2 qershor 1946, italia- 12.718.641, vota për Republi- që i përgjigjeshin pozitës dhe
   B mane në tërheqje,    nësia kishte arritur shifra të frik- lia kishte qenë aleate e Gjer- nët u ftuan për të votuar për kën dhe 10.718.502, për Mona- opozitës me një vizion komplet
   e kishin paralizuar plotësisht shme me kthimin në shtëpi të manisë, me një qeveri fashiste referendumin e lindjes së Re- rkinë. Kjo detyronte mbretin, të kundërt njëra me tjetrën ose
   Italinë pas Luftës së Dytë Bo- burgosurve, të ushtarëve e e monarkinë që komandonte. publikës e për zgjedhjet e ose të bënte një grusht shteti, më qartë: Partia Demokristi-
   tërore. Ato kishin dëmtuar më partizanëve. Në këtë kua-                            ose të largohej nga Italia. ane (DC) e kryesuar nga vizio-
   shumë se 30% të të gjithë rrjetit dër negativ, shpresa e Itali-                        Vittorio Emanuele i dorë- nari De Gasperi që mbështetej
   të komunikacionit dhe të bane- së ishin ndihmat amerika-                           zon djalit të tij Umberto II, nga kisha katolike dhe kërko-
   save. Rreth 2.300.000 aparta- ne, që do të kishin si qëllim                          të gjitha përgjegjshmëritë nte ndërtimin rimëkëmbjen e
   mente ishin dëmtuar plotë- rimëkëmbjen e ekonomisë,                              e Monarkisë dhe niset në vendit mbështetur nga ameri-
   sisht, kurse 1.000.800 të tjerë, zhvillimin e ekonomisë dhe                         Asil në Egjipt. Umberto II, kanët (rindërtimi do të bazohej
   të dëmtuar rëndë. Por më të uljen e papunësisë. Ndih-                             djali i Vittorio Emanueles, me krijimin e një shteti fiskal
   rënda ishin dëmet në sektorin ma e parë amerikane ishte                            që s’ishte dakord ta fuste me ndihmën e aleatit kryesor
   publik, urat, rrugët, ujësjellësit, kredia prej 120-130 milionë                        vendin në luftë civile, zgjo- SHBA). Nga ana tjetër, (PCI)
   kazermat që kishin qenë të pë- dollarë, që tregonte fillimin                         dhi alternativën e dytë. U Partia Komuniste që udhëhiqej
   rdorura nga ushtria dhe ishin e disa ndihmave, të cilat do                          nis nga aeroporti i "Ciam- Togliati, e cila kishte në gjirin e
   objektiv bombardimi. Sikundër të pasonin në të ardhmen                            pinos" për Portugali në saj shumë ekstremistë që kër-
   edhe bilanci i luftës ishte tra- dhe do të përdoreshin për                          orën 16:00, të 13 qershorit konin hakmarrje kundër fashi-
   gjik: 8000 ura të shkatërruara, të përballuar nevojat e para                         1946, me një aeroplan stëve, si dhe kushtëzim për
   60% e rrugëve jashtë përdori- të popullsisë. Ndihmat e                            special që ishte vendosur mos rrezikuar pavarësinë e
   mit, një pjesë e mirë e ujësjellë- tjera në kredi do të përdore-                       në dispozicionin e tij nga Italisë nga ndihmat amerika-
   sve, 455 e shkollave, spitalet, shin në blerjen e makinerive                         qeveria italiane dhe që për ne. Rindërtimi, sipas komuni-
   hekurudhat e porteve. Gjitha- dhe lëndës së parë dhe ki-                           shumë ditë e priste në stëve do të bazohej në konfi-
   shtu, flota italiane që përpara shin si qëllim, rimëkëmjen                          president dhe ngarkohet të skimin e pasurive të atij që ki-
   lufte ishte e katërta në Europë, e ekonomisë. Fondet erdh-                          marrë në dorë funksionet shte më shumë dhe pa ndih-
   ishte komplet e shkatërruar. ën nga Organizata e Kom-                             si kryetar shteti deri më mën amerikane kërkonte
   Por dëme të mëdha ishin bërë beve të Bashkuara, por me                            28 qershor 1946, datë në ndryshimin e monedhës dhe
   edhe në bujqësi. Prodhimi buj- udhëzimet dhe mbikëqyrjen                           të cilën, Asambleja Kush- taksën e pasurisë së patun-
   qësor në vitin 1945, duke e kra- amerikane. Ndihmat ameri-                          tetuese zgjedh kryetarin dshme. Qeveria "De Gasperi"
   hasuar me atë të vitit 1938, ish- kane nga janari 1946, deri                         provizor të shtetit, Enrico nuk pranon të ndryshojë
   te zvogëluar prej -60%. Borxhi në qershor 1948, arritën                            D'Nicola. De Gasperi ish- monedhën dhe si rrjedhojë e
   i shtetit që në 1938-tën ishte rreth 450 milionë dollarë                           te një burrë që fliste pak, kësaj, u rrit prodhimi, u rritën
   145 miliardë lireta, pas lufte dhe dhanë shpresë dhe ok-                           nuk kishte shumë dijeni treguesit e bursës, si dhe
   kishte shkuar në 906 miliardë sigjen për rimëkëmbjen e                            përsa i përket ekonomisë, eksporti. Qeveria kishte për
   lireta. Paraja në qarkullim e ki- ekonomisë. Por veç ekono-                          por ishte një politikan i bazë dy pika kryesore: Rimë-
   shte humbur vlerën, pasi pati misë, Italia po kapërcente                           madh, i qetë, i vendosur këmbjen e ekonomisë dhe
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15